Các anh em dòng Phanxicô OFM

  • Linh mục Marco Hernandez
  • OFM (Nhà thờ St. Edward the Confessor)
  • 949-496-1307
  • Linh mục Jamie Hernandez
  • OFM (Nhà thờ St. Catherine of Siena)
  • 949-494-9701
  • Lm Luis Segura
  • OFM (Nhà thờ St. Polycarp)
  • 714-893-2766