Dành cho cha mẹ và nhà giáo dục

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn thảo luận phù hợp với lứa tuổi dành cho phụ huynh và người chăm sóc khi nói chuyện với trẻ em về lạm dụng tình dục: