Chị em Truyền giáo nghèo Clare của Mình Thánh Chúa (Misioneras Clarisas) M.C.