Các nữ tu Đa Minh của Đức Maria, Mẹ của Bí tích Thánh Thể OP