Lập kế hoạch & Phân tích Tài chính

Tuyên bố sứ mệnh

Nhiệm vụ của nhóm Phân tích & Lập kế hoạch Tài chính (FP&A) là đưa ra một kế hoạch tài chính toàn diện cho toàn bộ tổ chức nhà thờ dưới sự lãnh đạo của Giám mục Orange.

Mô tả chung –

Xây dựng các chiến lược, thủ tục và sản phẩm công việc thực tế sẽ cho phép mỗi bộ phận và các đơn vị của Giáo phận đạt được các mục tiêu và mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Người chúng tôi phục vụ –

Các Giáo xứ, Trường học và Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Orange

Những gì chúng tôi cung cấp –

  • Phát triển ngân sách của Trung tâm Mục vụ và thực tế / ngân sách / dự báo.
  • Các chiến lược quản lý ngân hàng và tiền mặt. Duy trì dự báo thanh khoản dài hạn.
  • Hỗ trợ Giáo xứ & Trường học trong việc quản lý ngân sách trong suốt cả năm, báo cáo tài chính hàng năm và các yêu cầu tài chính khác.
  • Tư vấn phù hợp với nhu cầu cá nhân của giáo xứ trong tình trạng căng thẳng về tài chính và ngân sách.
  • Bảo lãnh các khoản vay của giáo xứ. Làm việc với các giáo xứ để đảm bảo thỏa mãn các nghĩa vụ nợ.
  • Cải thiện vốn / Quy trình xây dựng / Yêu cầu tài trợ. Xây dựng chính sách và thủ tục.