Về cuộc sống, công lý và hòa bình

Mô tả chung

Chúng tôi đào tạo, trang bị và tổ chức những người lãnh đạo như những môn đồ truyền giáo theo Chúa Giê-su trong tình liên đới với những người nghèo và dễ bị tổn thương. Chúng tôi dẫn dắt cộng đồng của mình khẳng định một đạo đức sống nhất quán và thúc đẩy công ích thông qua việc cầu nguyện, giáo dục, vận động chính sách công và chăm sóc mục vụ.

Được hình thành bởi Tin Mừng. Có tổ chức để hành động. Bắt nguồn từ sự cầu nguyện.

Chúng tôi phục vụ ai

 • Các thành viên của cộng đồng Giáo phận
 • Tất cả trong cộng đồng rộng lớn hơn ở Quận Cam

Những gì chúng tôi cung cấp

 • Đào tạo về tổ chức giáo xứ
 • Cơ hội tham gia vào Bộ xã hội
 • Dịch vụ cầu nguyện cho cuộc sống, công lý và hòa bình
 • Tham gia Vận động Chính sách, ví dụ Ngày Vận động Chính sách Công giáo-Sacramento
 • Hội thảo về Quyền công dân trung thành
 • Nguồn lực về các vấn đề đạo đức và chính sách công
 • Hỗ trợ tài chính cho Chiến dịch Công giáo vì sự phát triển con người
 • Gây quỹ và hỗ trợ cho các trung tâm mang thai, phòng khám và nhà tạm lánh tại địa phương
 • Sự kiện đại kết
 • Văn phòng Diễn giả về Giảng dạy Xã hội Công giáo
 • Kết nối cập nhật về các vấn đề thông qua mạng xã hội
 • Hy vọng và chữa lành sau khi phá thai

Khả năng lãnh đạo

Greg Walgenbach

Giám đốc

Chấp sự Nick Sherg

Điều phối viên CCHD

Đăng ký tự chăm sóc và đi kèm (tiếng Anh / Español)

 • SÁCH NGUỒN LJP: Tiếng Anh / Español
 • HƯỚNG DẪN & BẢN ĐỒ ĐẾN TRUNG TÂM PASTORAL: English / Español